Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu Osviezovace.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode www.osviezovace.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci: MiACool store s.r.o., so sídlom Nádvorie Európy 3672/38, 945 01 Komárno, IČO: 46229086, DIČ: 2023283284, IČDPH: SK2023283284, Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, 12691611/5200, IBAN: SK1252000000000012691611, SWIFT: OTPVSKBX . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: .

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.osviezovace.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.osviezovace.sk

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@osviezovace.sk , telefonicky na tel. čísle 0908 799 669 ).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií..

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefonické číslo a email
Presný názov tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
Zrušenie objednávky:
Objednávku môže kupujúci zrušiť nasledovnými spôsobmi:
1. Telefonicky na čísle +421 908 884 677.
2. E-mailom na info@osviezovace.sk.
3. Formulár na odstupenie od zmluvy TU.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
bankovým prevodom Predfaktúra
poštovým peňažným poukazom typu U
kuriérnou dobierkou

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.osviezovace.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom UPS zásielkovou službou (kuriérom) zdarma na celom území SR.

Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom,proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Pri kúpe nového elektrospotrebiča nám môžete váš starý:

  • odovzdať osobne zdarma v našej predajni MiACool store, Špitálska 2905, Komárno
  • poslať kuriérom, ktorý vám doručil tovar len za cenu dopravy:
    6,00 € s DPH – elektrospotrebič do 30 ks

Žiadosť o vrátenie starého elektrospotrebiča kuriérom je potrebné uviesť v poznámke v košíku pri objednávke. Podmienkou spätného odberu starého elektrospotrebiča je zakúpenie rovnakého druhu produktu.

Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne na požiadanie u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho spolu s reklamačným protokolom. Reklamačný protokol musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, popis závady a ako sa prejavuje. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu.

Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Tovar, ktorý nebude obsahovať reklamačný protokol s vyplnenými náležitosťami /kontakt, popis závady/ , nebude obsahovať kópiu nákupného dokladu a záručný list, nebude považovaný za reklamáciu a bude odoslaný späť.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@osviezovace.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  4. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk