Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • 1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou MiACool store s.r.o., so sídlom Nádvorie Európy 3672/38, 945 01 Komárno , IČO 46 229 086 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.osviezovace.sk – ESHOP (ďalej len “systém”).
 • 2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.osviezovace.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • 3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 • 4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • 5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

 • 1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
 • 2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • 3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MiACool store s.r.o.
 • 4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

 • 1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 • 2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne

uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

 • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 • 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 • 2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás prostredníctvom formulára (Formulár na odstúpenie zmluvy osviežovače.sk) na odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou) o tovar nesmie byť použitý o tovar musí byť nepoškodený

o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne) o zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

 • 1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
 • 2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
 • 3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

 • 1 Spoločnosť MiaCoolstore s.r.o. si balné neúčtuje.
 • 2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

Cena poštovného na všetky typy konvektorov je: 7€  Cena za poštovné sa nekumuluje a s počtom zasielaných konvektorov zostáva rovnaká pri akomkoľvek počte balíkov s konvektormy.

Cena poštovného na všetky typy sušičov, príslušenstva a ostatných ohrievačov je: 4€.

 • 3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
 • 4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

 • 1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti MiACoolstore s.r.o.

uvedené v mailovej notifikácií.

 • 2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.
 • 3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.
 • 4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom UPS zásielkovou službou (kuriérom) zdarma na celom území SR.

Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom,proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Pri kúpe nového elektrospotrebiča nám môžete váš starý:

odovzdať osobne zdarma v našej predajni MiACool store, Špitálska 2905, Komárno

poslať kuriérom, ktorý vám doručil tovar len za cenu dopravy:

6,00 € s DPH – elektrospotrebič do 30 ks

Žiadosť o vrátenie starého elektrospotrebiča kuriérom je potrebné uviesť v poznámke v košíku pri objednávke. Podmienkou spätného odberu starého elektrospotrebiča je zakúpenie rovnakého druhu produktu.

Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 • 1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti MiACool store s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 • 2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti MiACool store s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 • 3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či nebol výrobok poškodený pri preprave , ináč požadujte spísanie škodového zápisu hneď na mieste s kuriérom ktorý Vám tovar doručil
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé častiZáruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

predajňa -MiACool store s.r.o. Špitálska 2905 (budova ORIGO)

945 01 Komárno

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.osviezovace.sk

 • 1 Spoločnosť MiACool store upozorňuje, že informácie uvedené na www.osviezovace.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 2 Spoločnosť MiACool store môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 • 3. Spoločnosť MiACool store nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Úplne znenie ochrany osobných údajov si prečítajte tu ochrana osobných údajov.

12. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@konvektory.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 4. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk