Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Reklamačný poriadok

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne na požiadanie u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho spolu s reklamačným protokolom. Reklamačný protokol musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, popis závady a ako sa prejavuje. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu.

Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Tovar, ktorý nebude obsahovať reklamačný protokol s vyplnenými náležitosťami /kontakt, popis závady/ , nebude obsahovať kópiu nákupného dokladu a záručný list, nebude považovaný za reklamáciu a bude odoslaný späť.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.